Tor ins Eis, Febr 2021

 

Eislichter, Winter 2015

 

Das Fulleren, Jan 2015 

 

David Klopp, Land Artist, Schneevulkan

Vulkanschmelze, Jan 2021

Grüne Zapfen

Balancierte Skulptur

Steinpilze